Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng của KYOCERA Document Solutions

Xin vui lòng đọc hết các điều khoản trước khi sử dụng trang web này. Những truy cập của bạn, việc sử dụng trang web và những tài liệu liên quan đã ghi nhận sự chấp thuận và tuân thủ của bạn với những điều khoản đề ra. Nếu bạn không chấp nhận những điều khoản này, bạn hãy ngay lập tức rời khỏi trang web và ngưng sử dụng tất cả những tài liệu mà bạn đã lấy từ trên trang web xuống.

1 Bản quyền và Việc sử dụng nội dung

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn từ văn bản, hình ảnh, ý tưởng, video và các thiết kế ("Nội dung") đã được sở hữu bản quyền bởi KYOCERA Document Solutions, trừ khi được đề cập khác. Bản quyền sở hữu của KYOCERA được bảo vệ bởi luật sở hữu bản quyền của quốc gia, hiệp định quốc tế, và những luật khác. Trừ khi đã được cấp phép rõ ràng từ trang web này hoặc luật áp dụng, những mục đích sử dụng nội dung cho việc khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc sao chép, phân phối, đăng lại, gửi đi, xóa, thay đổi hoặc sửa đều bị nghiêm cấm tuyệt đối.

Nội dung không được xuất bản hoặc sử dụng cho thương mại khi chưa được sự cho phép băng văn bản từ KYOCERA Document Solutions.

Không một phần nào của Nội dung được phép sử dụng cho trang web khác. Trang web này và Nội dung không được lưu lại (toàn bộ hoặc từng phần) trong bất kì cơ sở dữ liệu nào, không được dùng để dựng lại cơ sở dữ liệu hoặc phân phối dữ liệu có chứa trang web này hoặc Nội dung.

2 Những Điều khoản và Thông báo khác có thể áp dụng

Những điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được áp dụng tới các giao dịch kinh doanh hoặc khuyến mãi từ KYOCERA Document Solutions qua trang web này. Những điều khoản và điều kiện bổ sung đã được đề cập trong những thông điệp hoặc thông báo khác có liên quan tới trang web này cũng sẽ được áp dụng.

Mặc dù những điều khoản sử dụng có mục đích áp dụng cho tất cả nội dung tại trang (https://www.kyoceradocumentsolutions.com/hk/en/), trang web này có thể bao gồm những thông báo và điều kiện sử dụng thuộc sở hữu bản quyền, là những điều khoản phải được tôn trọng và tuân theo vì chúng có mục đích được áp dụng cho từng phần trong website này. Một số phần nhất định trong trang web này có mục đích dành cho người dùng ở những quốc gia cụ thể sẽ được chỉ dẫn tại thông tin ở đầu trang. Điều khoản sử dụng cụ thể cho từng quốc gia có thể khác nhau và có thể được truy cập từ trang KYOCERA Document Solutions cho quốc gia đó. KYOCERA Document Solutions có quyền thu hồi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào vào bất cứ lúc nào.

3 Những quyền sở hữu trí tuệ khác

Xin hãy ghi nhớ rằng bất kể sản phẩm, quy trình hay công nghệ nào được mô tả trong tài liệu trên trang web này có thể là chủ đề của những quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc về KYOCERA Document Solutions và sẽ không được cấp quyền sử dụng. KYOCERA, logo của KYOCERA và những tên thương hiệu trên trang web này là nhãn hiệu quốc tế hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký dưới quyền của KYOCERA. Nhãn hiệu của các bên khác sẽ được nhận diện khi có thể.

4 Người tiêu dùng từ chính phủ Mỹ

Việc sử dụng, sao chép, hoặc tiết lộ bởi chính phủ Mỹ sẽ lệ thuộc vào giới hạn trong DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) and FAR 52.227-19 và bất kỳ quy định nào khác có thể có liên quan.

5 Miễn trừ trách nhiệm

Những thông tin trong trang web này được cung cấp tới bạn như nó vốn có nhằm mang tính tham khảo, chỉ được dùng vào mục đích thông tin cho nội bộ, không có sự tuyên bố hoặc đảm bảo về sự chính xác hoặc đầy đủ của thông tin hoặc những đảm bảo khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo hành nào về chất lượng, khả năng tiêu thụ, sự thích hợp cho những mục đích cụ thể hoặc sự không xâm phạm. Không có bất kỳ trường hợp nào KYOCERA Document Solutions sẽ phải chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào về thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, đặc biệt hoặc thiệt hại từ hậu quả khi sử dụng trang web này hoặc do phụ thuộc tới bất kì thông tin hoặc tài liệu truy cập từ trang web này hoặc bất kì trang web kết nối khác, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại từ tổn thất về lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, hoặc mất dữ liệu, kể cả khi KYOCERA Document Solutions đã tư vấn rõ ràng về những khả năng có thể xảy ra những thiệt hại đó, theo phạm vi tối đa pháp luật cho phép. Một số xét xử pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm và tuyên bố đó, vì vậy những loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Những tài liệu trên trang web này có thể có những sai sót về kĩ thuật hoặc lỗi in, và thông tin sẽ được thay đổi, cập nhật và xóa bỏ mà không cần thông báo. KYOCERA Document Solutions có thể cải tiến và/hoặc thay đổi sản phẩm và/hoặc chương trình được mô tả trong tài liệu này bất kì lúc nào. KYOCERA Document Solutions không đảm bảo là trang web này sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi hoặc những khuyết điểm đó sẽ được sửa. KYOCERA Document Solutions không đảm bảo rằng trang web này tương thích với thiết bị máy tính của bạn hoặc trang web này hoặc máy chủ không có lỗi hoặc không có virus, sâu máy tính hoặc "Trojan horses" và KYOCERA Document Solutions sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào bạn có thể phải chịu từ kết quả của tính năng phá hoại đó.

Ngoài ra, KYOCERA Document Solutions không tuyên bố hay bảo đảm bất kỳ trang web nào khác mà bạn chọn truy cập thông qua trang web này. Các liên kết KYOCERA Document Solutions cung cấp tới các trang web khác chỉ có mục đích cho sự thuận tiện cho bạn và không được coi là KYOCERA Document Solutions đã chứng thực các trang web đó hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

6 Gửi thông tin tới KYOCERA Document Solutions

Xin vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thông tin chung.KYOCERA Document Solutions không muốn tiếp nhận thông tin bí mật hoặc độc quyền từ bạn thông qua trang web này trừ khi bạn có thỏa thuận bằng văn bản riêng với KYOCERA Document Solutions liên quan đến việc chia sẻ thông tin đó. Bất kỳ thông tin nào mà Kyocera Document Solutions nhận được thông qua trang web của mình, ngoài thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ bởi Chính sách bảo mật mạng toàn cầu của KYOCERA Document Solutions, đều được coi là không bảo mật. Bằng cách truyền thông tin đến KYOCERA Document Solutions qua trang web này hoặc bằng cách khác thông qua các phương tiện điện tử mà không có thỏa thuận bằng văn bản riêng với KYOCERA Document Solutions liên quan đến thông tin của bạn, bạn đã hiểu và đồng ý rằng KYOCERA Document Solutions có thể sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích khác mà không có bất kỳ trách nhiệm nào với bạn.

7 Điều khoản sử dụng trên Phương tiện truyền thông xã hội

(Đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng Tài khoản truyền thông xã hội cho lần đầu tiên.) Tài khoản truyền thông xã hội được quản lý bởi KYOCERA Document Solutions (gọi tắt là "Tài khoản"), những người sử dụng Tài khoản này (gọi tắt là "Người sử dụng"). Hãy đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này, cũng như các điều khoản sử dụng khác được định nghĩa riêng bởi các cơ quan quản lý khác của Mạng xã hội và chấp nhận các điều khoản này trước khi sử dụng.

 • Quản lý

  KYOCERA Document Solutions có quyền hủy hoặc xóa Tài khoản mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng.
 • Những điều khoản được chấp thuận và đồng ý sử dụng

  Người sử dụng chấp thuận và đồng ý với những điều khoản sau đây khi dùng Tài khoản
  • A. Những thông tin KYOCERA Document Solutions cung cấp thông qua Tài khoản sẽ được tính đến thời điểm được tải lên, do đó, KYOCERA Document Solutions sẽ không bao giờ đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc tính khả dụng của nó. Nội dung của Tài khoản có thể được sửa hoặc xóa mà không cần thông báo trước.
  • B. Nhân viên (bao gồm nhân viên tạm thời và nhân viên hợp đồng) của KYOCERA Document Solutions và Tập đoàn có thể tham gia Tài khoản và tự do bày tỏ ý kiến của chính họ. Tuy nhiên, bất kỳ ý kiến nào được họ thể hiện chỉ là ý kiến cá nhân của nhân viên và sẽ không bao giờ đại diện / bày tỏ ý kiến của KYOCERA Document Solutions và Tập đoàn. Để biết thông báo chính thức hoặc những ý kiến của KYOCERA Document Solutions và Tập đoàn, hãy tham khảo trang web và các bản tin, vv... của KYOCERA Document Solutions và Tập đoàn.
  • C. Một khi Người sử dụng theo dõi Tài khoản với tư cách là người hâm mộ hoặc người theo dõi và/ hoặc đăng ký tài khoản đó như một kênh yêu thích, Người sử dụng được coi là đã phê duyệt các Điều khoản sử dụng này và chấp nhận việc truy cập từ Tài khoản tới thông tin (tài khoản và thông tin tiểu sử) được công khai bởi Người sử dụng.
  • D. KYOCERA Document Solutions sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm với Nội dung được đăng bởi Người sử dụng.
  • E. KYOCERA Document Solutions không bị bắt buộc phải đăng và/hoặc lưu ý kiến của Người sử dụng trên trang web. Ngoài ra, KYOCERA Document Solutions có thể xóa, chỉnh sửa hoặc thực hiện các quy trình khác đối với các nhận xét theo quyết định riêng của chúng tôi và không cần thông báo cho Người sử dụng.
  • F. Người sử dụng hiểu trước rằng KYOCERA Document Solutions không phải lúc nào cũng trả lời tất cả các nhận xét được đăng lên Tài khoản. Vui lòng liên hệ với nơi hướng dẫn tương ứng, nếu bạn có bất kỳ ý kiến, yêu cầu hoặc câu hỏi nào đối với KYOCERA Document Solutions.
  • G. KYOCERA Document Solutions sẽ không bao giờ chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến Tài khoản kể cả khi xảy ra sự cố hoặc xung đột giữa những Người sử dụng hoặc Người sử dụng và bên thứ ba.
  • H. Nội dung được đăng bởi Người sử dụng sẽ được sở hữu bản quyền bởi Người sử dụng. Tuy nhiên, một khi nội dung được đăng bởi Người sử dụng xuất hiện trên Tài khoản, Người sử dụng được coi là đã chấp nhận quyền sử dụng miễn phí của KYOCERA Document Solutions (bao gồm, nhưng không giới hạn, xử lý, trích xuất, sao chép, phân phối, dịch) với nội dung được đăng và chấp nhận không thi hành bất kỳ bản quyền sở hữu, quyền đạo đức nào của tác giả hoặc tương đương. Ngoài ra, KYOCERA Document Solutions có thể áp dụng/sử dụng nội dung của Người sử dụng cho các sản phẩm của KYOCERA Document Solutions, ví dụ như để cải tiến và phát triển các sản phẩm dựa trên nội dung được đăng.
  • I. KYOCERA Document Solutions sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào gây ra từ việc sử dụng hoặc sự bất khả dụng của Tài khoản.
  • J. Nếu Người sử dụng gây thiệt hại cho KYOCERA Document Solutions do vi phạm bất kỳ nội dung nào trong các Điều khoản sử dụng này,KYOCERA Document Solutions có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với Người sử dụng.
  • K. Tài khoản này được quản lý bởi hệ thống các cơ quan quản lý của từng Phương tiện truyền thông xã hội. KYOCERA Document Solutions không thể nắm bắt hết và do đó không thể trả lời các điều kiện vận hành hệ thống của mỗi cơ quan quản lý của Phương tiện truyền thông xã hội. Ngoài ra, Người dùng nên hiểu trước rằng KYOCERA Document Solutions không thể trả lời các câu hỏi về các chức năng được cung cấp bởi các cơ quan quản lý của từng Phương tiện truyền thông xã hội và/hoặc bên thứ ba, phương pháp sử dụng hoặc câu hỏi kỹ thuật của họ, vv...
  • L. KYOCERA Document Solutions sẽ không bao giờ chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào do lỗi hệ thống hoặc các nguyên nhân khác từ cơ quan quản lý của Phương tiện truyền thông xã hội, cũng như bất kỳ thiệt hại nào đối với Người sử dụng nếu có, do gián đoạn gây ra.
  • M. KYOCERA Document Solutions sẽ không bao giờ chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào gây ra do công việc bảo trì của KYOCERA Document Solutions, do lỗi hệ thống hoặc do các nguyên nhân khác mà không cần thông báo trước, cũng như đối với bất kỳ thiệt hại nào cho Người sử dụng, nếu có, do gián đoạn.
 • Những điều cấm

  Khi sử dụng Tài khoản, các hành động được mô tả dưới đây đều không được phép. Nếu hành động của bạn rơi vào bất kỳ mục nào bên dưới, KYOCERA Document Solutions có thể xóa nhận xét đã đăng, chặn hoặc xóa tài khoản của bạn theo quyết định của chúng tôi. Ngoài ra, ngay cả khi KYOCERA Document Solutions không thực hiện các biện pháp chống lại các hành động đó, điều đó không có nghĩa là KYOCERA Document Solutions sẽ cho phép hoặc chấp nhận các hành động đó trên thực tế, cũng như không thể hiện rằng KYOCERA Document Solutions sẽ không áp dụng bất kỳ biện pháp nào chống lại các hành động đó trong tương lai.
  • A. Đăng thông tin sai lệch hoặc thông tin bao gồm nội dung không dựa trên thực tế.
  • B. Vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền và/hoặc tài sản của KYOCERA Document Solutions, Người sử dụng khác hoặc bên thứ ba.
  • C. Vi phạm, bất kỳ nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ của KYOCERA Document Solutions, của Người sử dụng khác hoặc bên thứ ba trong trường hợp cung cấp hoặc sử dụng thông tin và tương đương.
  • D. Xâm phạm quyền riêng tư, ví dụ như đăng thông tin cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại và/hoặc địa chỉ của nhân viên của KYOCERA Document Solutions, của Người sử dụng khác hoặc bên thứ ba.
  • E. Tuyên truyền hoặc ủng hộ các hoạt động chính trị, tôn giáo, tổ chức hoặc nhóm cụ thể.
  • F. Sử dụng thông tin hoặc tương đương do Tài khoản cung cấp mà không nhận được sự cho phép bằng văn bản từ người có nhưng không giới hạn về quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin đó hoặc tương đương, bằng cách, nhưng không giới hạn từ sao chép, xuất bản, truyền tải (bao gồm cả truyền tải công khai ), phân phối, chuyển nhượng, cho vay, dịch thuật, thích ứng và đăng lại.
  • G. Thực hiện bất kỳ hành động chống lại chính sách công cộng hoặc pháp luật, hành vi tội phạm hoặc hành động dẫn đến hoặc có thể dẫn đến hành vi tội phạm.
  • H. Hành động hoặc có thể có hành động phân biệt đối xử, nói xấu, lăng mạ hoặc phỉ báng một bên thứ ba.
  • I. Gây cản trở cho quản lý Tài khoản của chúng tôi hoặc làm giảm uy tín của KYOCERA Document Solutions.
  • J. Sử dụng trang web này với thông tin cá nhân sai lệch hoặc giả mạo, vv...
  • K. Gây ra sự hiểu lầm về mối quan hệ hợp tác hoặc hợp tác với KYOCERA Document Solutions hoặc bên thứ ba mà không có bất kỳ căn cứ thực tế nào. Hoặc đưa ra sự thừa nhận, bảo đảm, hỗ trợ hoặc đề xuất của KYOCERA Document Solutions hoặc bên thứ ba cho trang web của liên kết ban đầu.
  • L. Đăng bình luận với mục đích hoạt động kinh doanh, hoạt động liên kết, quảng cáo hoặc quan hệ công chúng (bao gồm trường hợp của cả trang web, hoặc khi được liên kết với bên ngoài Phương tiện truyền thông xã hội, dành cho hoạt động liên kết, quảng cáo hoặc quan hệ công chúng).
  • M. Đăng bình luận không liên quan đến mục đích hoặc tác dụng của trang web này.
  • N. Đăng nội dung chống lại các điều khoản sử dụng của các phương tiện truyền thông xã hội.
  • O. Các hành động khác được xác định là không phù hợp bởi KYOCERA Document Solutions
 • Thu thập thông tin cá nhân

  Nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân của Người dùng, KYOCERA Document Solutions đã thiết lập ra Chính sách quyền riêng tư. Vui lòng tham khảo liên kết dưới đây để biết chính sách cơ bản liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.
  ›› Chính sách bảo mật mạng
 • Những thay đổi tới điều khoản sử dụng

  KYOCERA Document Solutions có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng. KYOCERA Document Solutions sẽ đăng phiên bản mới khi có sửa đổi; do đó, xin vui lòng đọc kỹ và chấp nhận nội dung của phiên bản mới nhất để sử dụng.