ECM

ECM là gì?

"Quản lý Nội dung Doanh nghiệp", hay ECM, là một cách tiếp cận toàn diện việc quản lý thông tin thông qua các hoạt động chia sẻ, khai thác và quản lý tất cả các thông tin giữa các bộ phận phòng ban trong một tổ chức. Các giải pháp ECM cung cấp các chiến lược, phương pháp, kỹ thuật và công cụ để thực hiện tập trung hóa việc lưu trữ, quản lý và chia sẻ tất cả các nội dung (tài liệu giấy, tài liệu điện tử, hình ảnh và tập tin âm thanh, vv...) trong một tổ chức.

Hơn thế nữa, ECM thực hiện hiệu quả việc tích hợp và quản lý thông tin bao gồm cả thông tin chưa được cấu trúc hóa (ví dụ tài liệu giấy) và thông tin đã được cấu trúc hóa (ví dụ các dữ liệu trong các hệ thống cốt lõi như ERP) trong một tổ chức. Bằng cách triển khai ECM, một doanh nghiệp hoặc tổ chức sẽ có thể đạt những kết quả tốt hơn như giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc và tăng mức độ bảo mật. KYOCERA mang đến các giải pháp ECM đa dạng theo từng khu vực thị trường*

* Tính sẵn có và tên gọi của các giải pháp ECM thay đổi tùy khu vực thị trường.

ECM