ปรัชญาองค์กร

แนะนำปรัชญาการจัดการขั้นพื้นฐานของเรา


คำขวัญขององค์กร: "เคารพจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธ์และรักผู้คน"

รักษาความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเป็นธรรมและอย่างมีศักดิ์ศรี
เคารพผู้คน งานของเรา บริษัทของเรา และชุมชนระดับโลกของเรา

Respect the Divine and Love People

เหตุผลการจัดการ

เพื่อก่อให้เกิดโอกาสสำหรับการเติบโตทั้งทางวัตถุและทางปัญญาของพนักงานของเราและด้วยความพยายามร่วมกันของเราเพื่อสร้างการพัฒนาสังคมและมนุษยชาติ