โครงการวิจัยประเมินระบบนิเวศสีเขียวโดย Economist Impact ซึ่งสนับสนุนโดย Kyocera Document Solutions ใน 6 เมืองได้เปิดตัวแล้ววันนี้

February 16, 2024

บริษัท Kyocera Document Solutions Inc. (โดยนาย ฮิโรโนริ เอนโด, ภายใต้ชื่อ: Kyocera) มีความยินดีที่จะประกาศว่าได้เปิดตัวรายงานระดับโลกฉบับใหม่ที่ชื่อว่า A Green Edge ที่จัดทำโดย Economist Impact ซึ่งสนับสนุนโดย Kyocera Document Solutions โดยโครงการวิจัยนี้ได้สำรวจแรงผลักดันภายใต้การนำแนวคิดสีเขียวมาใช้ ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมและความพยายามในการปรับใช้งานภายใต้แนวคิดสีเขียว *1

พฤติกรรมในด้านสภาพอากาศในเมืองต่างๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งความสำเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถและทักษะของบุคลากร ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นจะต้องเตรียมตัวและมีความพร้อมเกี่ยวกับแนวความคิดสีเขียว โดย Kyocera ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับแนวคิดสีเขียว มากกว่าความยั่งยืน จนได้รับความสนใจจากทั่วโลก และดำเนินงานมานานกว่า 30 ปี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนวัสดุให้น้อยที่สุด ผลการวิจัยจากโครงการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดสีเขียวคืออะไร และการดำเนินการใดบ้างที่จำเป็นสำหรับบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุสังคมที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต
จากการทบทวนบทความที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการสำรวจผู้บริหาร 300 คนทั่วโลกใน 6 เมือง ได้แก่ เบอร์ลิน ลอนดอน นิวยอร์ก สิงคโปร์ ซิดนีย์ และโตเกียว ซึ่งรวบรวมเกี่ยวกับแนวคิดสีเขียว รายงานของ A Green Edge report และบารอมิเตอร์ที่ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทักษะสีเขียวในบริบทของเมืองโดยยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นผู้นำ และความจำเป็นของพนักงาน

・ ผลลัพธ์จากการสำรวจของ Economist Impact ครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าเพียงเศษเสี้ยว (2.7%) ของผู้บริหารระดับสูงที่ธุรกิจตั้งอยู่ในศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดในโลก เช่น เบอร์ลิน ลอนดอน นิวยอร์ก สิงคโปร์ ซิดนีย์ และโตเกียว เชื่อว่าองค์กรของตนมีระดับแนวคิดสีเขียวที่เพียงพอ
・ ผู้ตอบแบบสำรวจเกือบทั้งหมด (95.7%) คาดหวังว่าแนวคิดสีเขียวจะกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่บุคลากรต้องมีในอีกห้าปีข้างหน้า
・ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการขาดแคลนแรงงานทั่วโลกจำเป็นต้องใช้แนวคิดสีเขียวสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเจ็ดล้านคนภายในปี 2573 หากไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่องนี้ ซึ่งจะทำให้เส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กรจะสำเร็จได้ยาก*2.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานได้จากด้านล่าง
https://impact.economist.com/sustainability/project/a-green-edge/

ในฐานะพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้า เราจะยังคงสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจและสังคมของลูกค้าด้วยการนำเสนอโซลูชั่นอย่างครอบคลุม


*1 แนวคิดสีเขียว : องค์ความรู้, ความสามารถ, คุณค่าและทัศนคติในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

*2 https://www.bcg.com/publications/2023/will-a-green-skills-gap-put-climate-goals-at-risk