TASKalfa 7004i/6004i/5004i

 • Copy

  Copy

 • Print

  Print

 • Scan

  Scan

 • Fax

  Fax
  (Option)

 • Wireless

  Wireless

 • Wired

  Wired

 • Touch Panel

  Touch
  Panel

 • Duplex

  Duplex

 • Internet Fax

  Internet
  Fax
  (Option)

Model No. Print Speed (Mono)
TASKalfa 7004i 70 ppm
TASKalfa 6004i 60 ppm
TASKalfa 5004i 50 ppm
 • IPv6 Ready

ทางเลือกที่ดีกว่าภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การทำงานระยะไกลได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์มัลติฟังก์ชั่นอย่างรวดเร็ว เราจึงขอนำเสนอ TASKalfa 3554ci series : โซลูชั่นที่เหมาะกับคุณในยุคธุรกิจใหม่นี้

ทางเลือกที่ดีกว่าภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

 • การแบ่งปันเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การแบ่งปันเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  เปลี่ยนเอกสารกระดาษและระบบการจัดเก็บเป็นแบบฟอร์มดิจิทัลช่วยแก้ปัญหาการแชร์เอกสารสำหรับการทำงานทางไกล (remote-working) ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น การประมวลผล OCR ยังทำงานร่วมกับเครื่องสแกนของคุณเพื่อแปลงอักขระที่พิมพ์เป็นข้อความดิจิทัล แล้วแชร์ข้อมูลการสแกนไปยัง Cloud หรือระบบภายในของคุณ

 • การควบคุมระยะไกล: ปลอดภัยและง่ายดาย
 • การควบคุมระยะไกล: ปลอดภัยและง่ายดาย

  KYOCERA MyPanel จะช่วยให้คุณใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณเองเป็นแผงควบคุมของอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถทำสำเนา พิมพ์ และสแกนจากอุปกรณ์มือถือของคุณเอง โดยไม่ต้องสัมผัสแผงควบคุมของเครื่องมัลติฟังก์ชั่นเลย

 • การรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
 • การรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยคอมพิวเตอร์สากล (ISO/IEC 15408)* เราได้ขยายคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยให้ธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้นภายใต้การดำเนินการเอกสารต่างๆ รวมถึงการแปลงข้อมูลเอกสาร พื้นที่จัดเก็บชั่วคราว และเอาต์พุต เป็นต้น
  *การขอใบรับรองอยู่ระหว่างดำเนินการ ณ เดือนธันวาคม 2020